Projectplan

Goed Boeren

voor Natuur & Maatschappij

 

Goed Boeren is een concreet handelingsperspectief voor Gemeenten, (lokale) overheden en bedrijven in de agrarische sector. Een directe bijdrage aan een vitaal platteland.

Bij Goed Boeren komen veel elementen van een vitaal platteland samen. De innovatie en verduurzaming van de landbouw, het bieden van voedselzekerheid, versterking van de natuur, goed waterbeheer en bijvoorbeeld de klimaat- en energieopgave. Voor een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch waardevol landelijk gebied is het evenwicht tussen natuur en economie van groot belang. Daarom het platform Goed Boeren. Een platform dat verbindingen legt en bijdraagt aan een mulitifunctionele landbouw.

Goed Boeren wordt ondersteund door stakeholders zoals Rabobank, ZLTO, REWIN, Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant en Kopgroep Vitaal Platteland RWB.

 

 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding

2. Partijen

3. Showcase: Why & How

4. Showcase: Handelingsperspectief – What?

5. Impact & Resultaten

6. Call2Action

7. Project Goed Boeren 2021

8. Tot slot

 

Dit document geeft een weergave van alle elementen van het platform Goed Boeren. Een manier van denken &  vooral doen. Het document is opgesteld door het projectteam in januari 2021. Meedoen? Neem contact op via:

 

www.goedboerengeeftenergie.nl

 

1. Inleiding

Een leefbare wereld voor iedereen. Nu en in de toekomst.

 

Stel je voor…

Een agrarisch bedrijf dat energie levert aan woningen in de omgeving. Klimaatneutraal. Dat het land openstelt en producten en kennis deelt. Dat grond teruggeeft aan de natuur en efficiënter produceert. Meer biodiversiteit. Een bedrijf dat economisch rendeert en arbeid genereert voor mensen met een afstand tot de markt. Verbinding tussen platteland en stad. Lokaal en schaalbaar. Multifunctioneel!

De wijze waarop wij de voedsel- en energievoorziening inrichten heeft grote impact op een leefbare wereld. Zeker met de groeiende wereldbevolking. Een verantwoorde productie en consumptie van voeding is hierbij cruciaal.

Het gaat enerzijds om de beschikbaarheid van voldoende verantwoorde voeding en anderzijds om de impact die het produceren en consumeren van voeding heeft op de natuur. De bron van onze voeding. Kortom, we moeten meer voeding beschikbaar hebben met minder impact.

Bij de productie speelt daarnaast de energie- en watervoorziening een belangrijke rol. Circulariteit en duurzaamheid zijn hierbij vandaag en zeker in de toekomst centrale begrippen.

Dat vraagt om oplossingen van de agrarische sector die traditionele ketens doorbreken. Anders denken, maar vooral anders doen. Het durven toepassen en verbinden van bestaande en nieuwe technieken aan elkaar. Investeren in innovatie en duurzaamheid!

Oplossingen die schaalbaar zijn. Realistische business cases. Cases die bijdragen aan het bewustzijn van mensen dat het anders moet, maar vooral ook anders kan. Kortom, cases die concreet en zichtbaar zijn. Lokaal. Die maatschappij, natuur en de boer aan elkaar verbinden. People, Planet & Profit. Een duurzame economie in het landelijk gebied.

Daarom het platform Goed Boeren: een oplossing die een positieve bijdrage levert aan een leefbare wereld. Vandaag en morgen. Concreet toepasbare handvatten die schaalbaar zijn. Een toolbox met innovatieve productiemethoden, inzet van hightech, waar het verdienmodel zit in de toegevoegde waarde en ‘meeropbrengst’ die door het agrarisch bedrijf wordt geleverd aan Natuur en Maatschappij.

Handelingsperspectieven waar gemeenten & agrariërs direct mee aan de slag kunnen en op zich zelf kunnen staan als business case.

Al deze benefit cases dragen zelfstandig ook bij aan het verbinden van people, planet & profit. Vanuit welk perspectief je het ook bekijkt. Dat is noodzakelijk. Want alleen dan ontstaat er een business model wat toekomstbestendig is. Samenwerking tussen alle stakeholders kan dit proces enorm versnellen. Een (lokale) overheid die met wetgeving en bestemmingsplannen de ruimte creëert om het mogelijk te maken.

In dit document wordt aan de hand van de Why, How en What het platform Goed Boeren met een showcase toegelicht. Het document is ‘levend’, want de ontwikkelingen in wetenschap en techniek gaan (gelukkig) snel. De doorberekening van de verschillende elementen wordt in onderhavig  document niet gemaakt. Deze zal per case verschillen. Daar ligt ook de kracht. De flexibiliteit in toepasbaarheid. Aanpassing op lokale omstandigheden en behoeften. Het gaat derhalve om de filosofie, de wijze van anders denken. En vooral DOEN, omdat het KAN. Samenwerken aan een vitaal platteland.

2. Partijen

Goed Boeren  is een initiatief van Van der Avoird – Trayplant B.V.

en is op 26 januari 2021 gelaunched door het Food Forward programma van Rabobank Nederland.

Team Goed Boeren geeft Energie

 Peter van der Avoird – Van der Avoird Trayplant
Annejet Halters – Van der Avoird Trayplant
Wendy van Aert – Impact in Bedrijf
Maarten de Leng – Maarten Inc.

Food Forward @ Rabobank Samen versnellen we voedseloplossingen

Ons voedselsysteem schiet tekort om de snel groeiende wereldbevolking in de toekomst te blijven voeden. We hebben meer verantwoorde voeding nodig, met minder ecologische impact. Daarvoor zijn stappen nodig in de hele keten: van boer tot bord. Alleen samen kunnen we het verschil maken en stappen voorwaarts zetten.

Food Forward stimuleert consumenten en voedselproducenten om duurzamere keuzes te maken in hoe we met ons eten omgaan. Maar om het voedselvraagstuk van morgen op te lossen, moeten we eerst weten hoe we er vandaag voor staan.

Met ondernemers, consumenten, studenten, overheid & partners oplossingen zoeken voor uitdagende voedselvraagstukken in de regio: dat is het doel geweest van het programma Rabo Food Forward West-Brabant & Zeeland. 

Van der Avoird – Trayplant B.V. 

In onderhavig document staat het bedrijf van der Avoird Trayplant B.V. als showcase centraal. Hiermee wordt de manier van denken concreet gemaakt voor de doelgroep. Een tastbaar voorbeeld in de zogenaamde ‘koude teelt’. Vanuit deze gedachte zal het bedrijf nader worden geïntroduceerd.

 

Van der Avoird is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het opkweken van aardbei- en framboos uitgangsmateriaal. Ondernemer en eigenaar Peter van der Avoird (agrarisch ondernemer van het jaar 2018) heeft People, Planet & Profit als uitgangspunt binnen de bedrijfsvoering.

                             

Peter van der Avoird  & Team van der Avoird

 

 

Het bedrijf

Het bedrijf

Trayplant heeft een totale oppervlakte van ruim 35 ha grond met daarop kassen, trayvelden en frambozenvelden. Deze grond is verdeeld over 5 verschillende locaties in Bavel en Molenschot. Verdeeld over deze locaties, werken 40 vaste medewerkers. Door het jaar heen werkt er ook een groep uitzendkrachten, dit varieert van 20 uitzendkrachten in het laagseizoen tot 300 uitzendkrachten in het hoogseizoen. Naast het vaste personeel en de uitzendkrachten worden de aardbeien stekjes gestoken door een groep van dagelijks 100 scholieren in de vakantie. Door het jaar heen zijn er op de zaterdagen ook nog zo’n 20 scholieren aan het werk.

Voor een indruk van het bedrijf & de mensen check de aflevering van Doe maar Duurzaam HIER

Het proces & product

Het opkweken van het uitgangsmateriaal varieert bij aardbei van stek tot trayplant. Bij framboos varieert dit van bewortelde stek tot longcane. De aardbeienplanten worden vermeerderd door middel van hangend stek. Het moedermateriaal van de aardbeienplanten wordt geplant in potten. Deze potten worden boven op een goot geplaatst zodat de uitlopers naar beneden kunnen groeien. De uitlopers (het stek) wordt afgesneden en in trays gestoken. De stekjes gaan zich bewortelen en na een aantal maanden, zijn de stekjes uitgegroeid tot planten en worden ze ingepakt en in de koelcel gereden. Daar blijven de planten weer een tijdje in zitten en vervolgens worden ze afgeleverd aan de klant.

Voor het opkweken van de frambozenplanten, worden er bij Trayplant 2 verschillende producten gemaakt. Het grootste aantal planten dat wordt gemaakt, zijn de verse plantjes. De verse plantjes worden gemaakt door stekjes af te snijden van de wortels van de moederplanten. De moederplant wordt van het wortelblok afgehaald en de wortelblokken worden in tafels ingelegd. De tafels worden verwarmd en zo gaan er nieuwe scheuten op de wortels groeien. Deze scheuten worden afgesneden en in trays gestekt. Deze stekjes gaan bewortelen en groeien uit tot kleine plantjes. De kleine plantjes worden afgehard en vervolgens afgeleverd aan de klant. De klant zal deze planten dan nog zelf moeten laten groeien tot de plant vruchten kan gaan geven.

Het tweede product dat wordt gemaakt van de frambozenplanten binnen Trayplant, zijn de longcanes. Dit zijn frambozenplanten die als klein plantje in een pot worden geplant en worden groot gebracht tot grote, verhouten planten. In de winter worden de longcanes ingepakt en in de koelcel bewaard. Na een aantal maanden, worden de longcanes afgeleverd aan de klant. De klant krijgt dan een verhouten plant die datzelfde jaar nog vruchten gaat geven.

Trayplant levert verschillende soorten rassen voor aardbei en framboos. Voor aardbei leveren ze alleen doordragende rassen, totaal 4 verschillende. Voor framboos leveren zij 1 zomerframboos (floricanes) en 12 verschillende herfstframbozen (primocanes).

 

Kijk HIER voor het proces van Van der Avoird in beeld.

 

  

Locatie de Leeuwerik te Bavel

 

 3. Showcase: Why & How 

 

Wij geloven dat het mogelijk is om te voorzien in de groeiende voedselbehoeften van de maatschappij met een positieve impact op de natuur.

De wijze om dit te realiseren berust op het inzetten van bestaande en innovatieve duurzame productiemethoden in combinatie met een duurzame energievoorziening en waterhuishouding. Het resultaat is een efficiënte duurzame bedrijfsvoering met een opbrengst per hectare die substantieel hoger ligt  en een positieve impact heeft op de natuur en maatschappij. In de onderhavige showcase is dit factor 55.  De kracht van Goed Boeren ligt vervolgens in de verbinding die wordt gemaakt met Gemeenten / lokale overheden.

Peter van der Avoird: Bij Goed Boeren is grondbezit niet de altijd de belangrijkste zekerheid om een rendabel agrarisch bedrijf te voeren. Die tijd is voorbij. Het versneld toepassen van nieuwe productietechnieken in combinatie met duurzame energie-opwekking binnen de bedrijfsvoering is hierbij essentieel.” 

Vanuit dit perspectief is het essay van Hidde Boersma & Peter Smeets erg interessant om te lezen. Een document dat de praktijkresultaten van de showcase onderstreept en wetenschappelijk onderbouwd.

Hoogtechnologisch boeren als route naar duurzame voedselvoorziening. Essay Hidde Boersma & Peter Smeets

In het essay wordt in beeld gebracht hoe Nederland er uit kan zien als er wel wordt gekozen voor hoogtechnologische kennislandbouw – als ook de landbouw onderdeel wordt van het Kristalpaleis. Het levert een land op waar boeren meer verdienen, waar meer natuur is, en waar voedselproductie klimaatneutraal is. Het is een toekomst waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de zogenaamde agroparken: landbouwcomplexen waarin alle onderdelen van
de voedselketen geconcentreerd worden op een beperkt oppervlak, met gesloten kringlopen, om zo ruimte over te laten voor de ontwikkeling van de biodiversiteit. In de volgende hoofdstukken behandelen we de toekomst van de provincie Flevoland, om de visie vervolgens uit te breiden naar Nederland en haar directe omgeving.
BRON: de buik van de stad, toekomstperspectieven op voedsel, stad en land, 2018

 

Een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van deze duurzame efficiëntie is de samenwerking tussen alle relevante stakeholders. De agrariër die open staat voor een andere denk- en handelswijze en vervolgens durft te investeren.  De mede-financier (bank) die verder kijkt dan de korte termijn en gelooft in de duurzame business case op lange termijn. En de (lokale) overheid die deze ontwikkeling in de markt faciliteert met vlotte aanpassing van wetgeving en bestemmingsplannen.

Het additionele verdienmodel van het agrarisch bedrijf zit in de toegevoegde waarde en ‘meeropbrengst’ die wordt geleverd aan natuur &  maatschappij. Kort samengevat als multifunctionele landbouw. Door het leveren van deze toegevoegde waarde wordt ook het eigen verdienmodel toekomstbestendig. People, Planet & Profit gaan hand in hand en zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

De verbinding tussen People, Planet & Profit in beeld 

Wat laat bovenstaande visual van Goed Boeren zien?

Het gevolg van de inzet van bestaande techniek & innovatie, zowel op energie- en watervoorziening als productiemethoden is een efficiënte bedrijfsvoering met een opbrengst per hectare die substantieel hoger ligt (55X in de showcase) en een positieve impact heeft op de natuur, het klimaat en de maatschappij.

Door warmte- en koudeopslag (WKO) in de grond te realiseren wordt de impact van de bedrijfsvoering op het klimaat nihil, door het overschot aan energie vervolgens te delen met een woonwijk kunnen huishoudens van het gas af. In combinatie met zonnepanelen worden zowel de woningen als de onderneming klimaatneutraal.

Het direct gevolg van de efficiënte bedrijfsvoering  betekent dat er grond kan worden teruggegeven aan de natuur (biodiversiteit) en de maatschappij (recreatie).

Door het agrarisch bedrijf sociaal en economisch te verbinden aan de maatschappij ontstaat er nog meer toegevoegde waarde voor alle relevante stakeholders.

Sociale verbinding door het openstellen van het bedrijf en aan burgers / kinderen zichtbaar te maken op welke wijze een duurzame bijdrage wordt geleverd aan de voedsel- en energievoorziening van de toekomst (educatie en inspiratie)

Economische verbinding door arbeidsplaatsen te genereren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

4. Showcase: Handelingsperspectief – What? 

De cirkel van People, Planet en Profit in de showcase wordt rond gemaakt door te DOEN. Anders gebeurt er niets. Het is een soort toolkit van handelingsperspectieven van bestaande en innovatieve productiemethoden en oplossingen voor duurzame energievoorziening. Dit in combinatie met speciale aandacht voor educatie en werkgelegenheid. Het agrarisch bedrijf is de motor die alles in beweging brengt, maar zodra dat dit is gebeurd, zijn alle elementen duurzame business cases op zichzelf., zogenaamde benefit cases.

WKO (Warmte- Koude- opslag)

 

 

In de kassen wordt gebruik gemaakt van warmte in de winter en verkoeling in de zomer door gebruik van een zogenaamde WKO installatie. Deze installatie benut de dieper liggende bodem als energiebuffer. De aarde is de accu. Het water wordt opgeslagen in de grond in 2 verschillende putten. De ene is de koude opslag, de andere de warmte opslag. In de winter wordt het water uit de warmte opslag opgepompt en verwarmd door een warmtepomp tot de juiste temperatuur.

Dit water gaat door de kas heen en verwarmd te kas. Het water koelt af doordat de warmte de kas in gaat. Het water dat weer uit de kas komt, wordt opgeslagen in de koude opslag.

In de zomer wordt het water uit de koude opslag weer naar boven gepompt en gaat naar de kas om deze te verkoelen. Als het water door de kas is geweest, heeft het warmte opgenomen uit de kas. Dit warme water wordt weer opgeslagen in de warmte opslag om in de winter weer te kunnen gebruiken.

 

Door warmte- en koudeopslag (WKO) is de impact van de bedrijfsvoering op het klimaat nihil. De installatie zorgt voor de ideale omstandigheden in de kas en de gasinstallatie is overbodig. Sterker nog, het ‘overschot’ aan duurzame energie wordt opgeslagen in de grond en een buffertank. 

Installatie zonnepanelen

Boven op de schuur van het agrarisch bedrijf zijn 1845 zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen wekken energie op (circa 500.000 KwH) die gebruikt wordt om het bedrijf te voorzien van energie voor bijvoorbeeld de koelcellen. 

Opvang vrijkomende warmte koelcellen

De planten worden in de winter opgeslagen in koelcellen en in de zomer wordt het stekmateriaal ook tijdelijk in de koelcellen bewaard. Bij het koelen van deze cellen komt warmte vrij. Deze warmte wordt gebruikt om het kantoor en de kantine van het bedrijf te verwarmen. 

Bio filter

Het water dat gebruikt wordt om de planten te beregenen, wordt volledig hergebruikt binnen het bedrijf. Al het drainwater wordt opgevangen en gaat door een bio filter. Dit is een filter dat bestaat uit verschillende lagen natuurlijk materiaal waar het water doorheen gespoeld wordt. In de lagen zitten verschillende micro-organismen die de verontreinigingen uit het water halen. Aan het eind van de bio filter is het water weer schoon en wordt weer gebruikt om opnieuw te beregenen. 

Hightech productiemethoden bij veredeling

Bij de (door)ontwikkeling van rassen wordt gebruikt gemaakt van hightech methoden volgens de nieuwste plantfysische inzichten. Ambitie hierbij is de rassen kwalitatief nog beter te maken en het proces van groei substantieel te versnellen. Dit leidt tot hogere opbrengsten met minder impact. 

Bodem- en en gewasgezondheid

Voor het voeden van de planten en het tegengaan van ziekten en plagen wordt gebruik gemaakt van biologische middelen. Zo worden bijvoorbeeld hele kleine beestjes (mijten) ingezet om plagen te bestrijden. Deze mijten eten de insecten op, die de planten kunnen aantasten.

Meer-lagenteelt

Op de nieuwe locatie wordt gebruik gemaakt van een meer-lagen systeem. Hier wordt een grote klimaatcel gebouwd waar in 4 lagen geteeld gaat worden.

Door de ontwikkelingen in de teelt van afgelopen jaren en het gebruik maken van 4 lagen teelt, wordt 55 keer minder oppervlakte gebruikt dan vroeger. Door uit de grond te telen (dus niet meer in de volle grond) is er al veel ruimte bespaard, deze teelt in 4 lagen toepassen zorgt voor nog meer ruimtebesparing.

Klimaatcel

Het meer-lagen systeem wordt gebouwd in een klimaatcel waar het hele jaar rond de juiste omstandigheden voor de plant gemaakt kunnen worden, hierdoor kunnen er dus meerdere teeltronden op hetzelfde oppervlakte gedaan worden, waardoor nog meer ruimte bespaard wordt

 

EEN UITSTAPJE

 

SPIN-OFF DE GRASKAS

Vanuit de showcase Goed Boeren ontstaan innovatieve spin-off concepten die bijdragen aan het oplossen van het probleem van grond-schaarste en een positieve bijdrage leveren aan de natuur.

Bijvoorbeeld: de GRASKAS. Een circulaire, duurzame manier om in lagen in een kas gras te kweken. Per laag / hectare een opbrengst die substantieel hoger ligt zonder impact op het klimaat en de biodiversiteit. Gevolg: grasland teruggeven aan natuur & maatschappij. Een concept wat de manier van boeren in de veeteelt radicaal kan veranderen.

Educatie

Het agrarisch boerenbedrijf als educatiecentrum voor jong en oud. In de showcase is het bedrijf opengesteld voor de omgeving. Er wordt inzicht gegeven aan de maatschappij en scholen op welke wijze er voorzien kan worden in de voedselvoorziening van de toekomst. Dit gebeurt door middel van rondleidingen en workshops.

Werkgelegenheid

Het agrarisch bedrijf als erkend Leerbedrijf en werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de showcase gebeurt dit onder andere door participatie in het programma Talent2Work. Dit alles in direct overleg met de lokale overheid.

 

 

5. Impact & Resultaten 

Wat is de impact die Goed Boeren genereert? Welke resultaten levert het op voor de verschillende stakeholders en belangrijker voor de natuur & de maatschappij?

Kortom, wat is de bijdrage die wordt geleverd aan een leefbare wereld. Nu en in de toekomst. Voordat de concrete resultaten voor de stakeholders worden omschreven, wordt er aansluiting gezocht bij de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Impact

Leefbare wereld: Sustainable Development Goals

De SDG’s zijn een houvast om impact te verwoorden en uiteindelijk ook meetbaar te maken. Hiermee wordt direct ingespeeld op de ambities en doelstellingen van (lokale) overheden. Er ligt simpelweg een verplichting om richting 2030 een aantal doelstellingen te verwezenlijken.

 

De 17 SDG’s van de Verenigde Naties

De showcase Goed Boeren draag direct bij aan:

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie[

We hebben energie nodig voor onze welvaart en ons welzijn; om te leven, wonen en werken. De maatschappij zou zich niet zo kunnen ontwikkelen zoals het nu doet zonder energie.

Daarom is het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van energie, vinden de Verenigde Naties. Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie. Maar tegelijkertijd is energie ook een van de grootste problemen van deze eeuw. We halen te veel energie uit kolen, olie en gas. Deze grondstoffen raken een keer op en de brandstof veroorzaakt klimaatverandering. Ten minste 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door energie.

De doelen omvatten toegang tot betaalbare en betrouwbare energie, waarbij technologie om energie te verbeteren en op te slaan een grote rol speelt.

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

In veel landen betekent het hebben van een baan niet automatisch dat je aan armoede kunt ontsnappen. Dit moet anders. Daarom richt doel acht zich op fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten.

 

SDG12 Verantwoorde productie & consumptie

We verspillen vandaag 30% van de wereldwijde voedselproductie. We produceren en consumeren zonder voldoende rekening te houden met de impact op de natuurlijke rijkdommen van de planeet. De huidige situatie is onhoudbaar en daarom moeten we “meer doen, met minder”. Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijl en die in harmonie zijn met de natuur.

SDG13 Klimaatactie

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor door klimaatverwarming. Broeikasgassen die wij uitstoten zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt.. Dit zorgt ervoor dat het Poolijs smelt en het zeeniveau stijgt.

Resultaten Goed Boeren  

De showcase biedt mogelijkheden voor alle stakeholders om direct een bijdrage te leveren aan de gestelde doelstellingen en ambities van desbetreffende stakeholder. Mogelijkheden die een business case op zichzelf zijn, maar altijd de verbinding leggen tussen People, Planet & Profit. Hieronder in willekeurige volgorde een overzicht. 

Aardgasvrije wijk

Door de verbinding van de WKO installatie aan een woonwijk worden afhankelijk van de capaciteit van de installatie honderden huishoudens van het gas gehaald.

 

De perspectieven van de stakeholders bij deze verbinding:

 

Quote maatschappij

Op een duurzame manier onze woonhuizen niet alleen verwarmen maar ook koelen in de zomer. Dat is enorm comfortabel.  En heel mooi dat we nu ook wonen in een omgeving waar nog meer natuur is en waar wordt zorggedragen voor de biodiversiteit. Dat voelt goed!

 

Quote Gemeente

De kracht van Goed Boeren is de link die gemaakt kan worden tussen Gemeenten en het agrarisch bedrijf met de maatschappij. Door bijvoorbeeld het overschot aan energie van deze installatie te delen met een woonwijk kunnen ongeveer 400 huishoudens van het gas af. Een verdienmodel voor de boer met een directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van ons als overheid.

 

Quote Agrariër

Fantastisch om met mijn installatie een duurzame bijdrage te kunnen leveren. Het is tevens een oplossing voor het overschot van mijn energie en bovendien een mooi extra verdienmodel. Win-win-win.

 

De energieverbinding is rekening houdend met de randvoorwaarden per locatie breed toepasbaar.

Delfts ziekenhuis levert restwarmte aan nieuwe woningen

Het ziekenhuis beschikt over een warmte-koudeopslagsysteem en deze installatie slaat jaarlijks meer warmte op dan het ziekenhuis nodig heeft. Die extra warmte wordt straks geleverd aan 351 woningen van het nieuwbouwproject Bethelpark, dat naar verwachting in 2022 af is. Met deze warmte kunnen de bewoners vloerverwarming bedienen en warm tapwater gebruiken.

BRON Change Inc.

Postcoderoos: zonne-energie voor woningen

De PostCodeRoos Regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Op deze wijze kan het dak (en de zonnepanelen) van het agrarisch bedrijf ter beschikking worden gesteld aan de maatschappij. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt.

 

Meer biodiversiteit

Biodiversiteit is leven! De efficiënte bedrijfsvoering leidt in de showcase tot een opbrengst die 55X hoger ligt. Dit leidt tot de mogelijkheid om grond terug te geven aan de natuur. Meer biodiversiteit. De verschillende soorten dieren en planten op aarde houden elkaar in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur, een web van leven. Dieren, planten én mensen: we zijn allemaal afhankelijk van biologische diversiteit. Alle organismen op aarde zijn met elkaar verbonden, in een onderling afhankelijk ecosysteem waarin ze allemaal hun eigen rol hebben.

 

Opschaling innovatieve productiemethoden leiden tot impact

Door de innovatieve toepassingen en met name de positieve resultaten hiervan, te delen via de showcase Goed Boeren, worden agrarische bedrijven aangezet deze over te nemen. Dit leidt tot een versnelling van de integrale positieve effecten die de showcase tot gevolg heeft.

 

Verbinding stad en platteland – positief imago boerenbedrijf

De showcase heeft impact op de wijze hoe er door burger, overheid en onderwijs wordt gekeken naar het boerenbedrijf. Een bedrijf  dat zich openstelt met een integraal concept van voedselproductie, energieproductie, educatie en sociale werkgelegenheid. Een directe bijdrage om de kloof tussen bewoners uit stad en platteland te verkleinen.

 

Kennisdeling en versnelling

Kennisdeling en netwerkvorming door delen van de uitkomsten, inzichten en businesscases met stakeholders te delen, leidt tot versnelling van de ontwikkeling van nieuwe productiemethoden.

 

Educatie

Een showcase die transparent en informatief is richting de burger, consument en bewoner. Er is sprake van voorlichting en educatie met workshops en rondleidingen over de wijze waarop voeding duurzaam geproduceerd wordt.

Minister Schouten tijdens een informeel bezoek aan Van der Avoird Trayplant B.V.

  

Meer recreatie

De efficiënte bedrijfsvoering leidt in de showcase tot een opbrengst die 55X hoger ligt. Dit leidt tot de mogelijkheid om grond terug te geven aan de maatschappij. Een maatschappij die rust zoekt in de natuur om te recreëren.

 

Meer werkgelegenheid

De showcase biedt beschutte arbeidsplaatsen mét positieve impact voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een directe bijdrage aan de werkgelegenheid.

 6. Call2Action

 

De showcase staat niet stil. Het is een momentopname. Gelukkig. Maar het kan sneller. De mogelijkheden kunnen opgeschaald worden. Maar dat gaat niet vanzelf.

 

En nu?

De next step is Goed Boeren door te vertalen naar een platform. Een platform waar alle handelingsperspectieven voor agrariërs en (lokale) overheden zichtbaar worden gemaakt. De handelingsperspectieven worden hier onderbouwd met benefit cases. Het platform dient als kennis- en inspiratiebron om gemeenten en agrariërs te activeren om mee te doen. De ambitie op korte termijn? Een pool van agrariërs werven die de omslag in bedrijfsvoering gaan maken en het onderzoeken en realiseren van pilotlocaties bij Gemeenten.

 

Wat heeft Goed Boeren nodig?

Om de next step te maken is Goed Boeren op zoek naar partners die:

– hun netwerk van lokale overheden willen activeren (NETWERK)

– kennis vanuit de eigen organisatie beschikbaar willen stellen (KENNIS)

– middelen vrij kunnen maken om de volgende fase (mede) te kunnen financieren (MIDDELEN)

 

Er ligt een kans voor agrariërs, de wetgever en Gemeenten om een forse bijdrage te leveren aan de uitdaging waar wij samen voor staan: een leefbare wereld. Nu en in de toekomst.

 

Wetgever

Het betrachten van snelheid in de aanpassing van wetgeving op basis van de behoeften en ontwikkelingen in de markt & maatschappij. Wetgeving is tot op heden regelmatig een belemmering om als innovatief agrarisch bedrijf een stap vooruit te zetten. Dat is niet vreemd, want de stand van de techniek ontwikkeld zich snel. Wij denken en doen graag met de wetgever om dit proces te versnellen!

Gemeenten

Welke gemeente stapt in om samen de verbinding met de gebouwde omgeving te maken. Onderzoeken waar wat mogelijk is en vervolgens een pilot realiseren. Een duurzame landelijke economie. Samen aardgasvrije woningen realiseren? Samen een circulaire waterhuishouding bewerkstelligen. Samen zorgdragen voor meer biodiversiteit. Een concrete bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave die er ligt.

Daarnaast de call2action voor Gemeenten om constructief en met snelheid te handelen bij herbestemmingstrajecten. Dat helpt het agrarisch bedrijf in de positieve keuze om de duurzame stap te maken.

 

Agrariërs

Doe mee. Er ligt een fantastische kans. People, planet & profit aan elkaar verbinden. Zorgdragen voor een toekomstbestendig bedrijf.

Inzicht in de toolkit van handelingsperspectieven is vanzelfsprekend toegankelijk voor alle stakeholders. De showcase is op afspraak te bezoeken. Wees welkom! Het contact kan gelegd worden via

www.goedboerengeeftenergie.nl

  

 7. Project Goed Boeren 2021

 

In juni 2021 zal de Stichting Goed Boeren voor Natuur & Maatschappij i.o. op basis van onderhavig projectplan de next step in de vorm van een project realiseren. De looptijd van het project is 1 juni t/m 31 december 2021.

Doelstelling project

Goed Boeren heeft als doelstelling het verbinden van innovatieve & duurzame Agrarische bedrijven met Gemeenten in Noord-Brabant. De innovatieve & duurzame productiemethoden van Agrarische Bedrijven hebben een ‘meeropbrengst’ die, door deze te verbinden met de maatschappij, een positieve bijdrage leveren aan de multifunctionele landbouw in Noord-Brabant.

De verbinding tussen Boeren en Maatschappij geeft benefit cases (‘meeropbrengst’) op het gebied van:

– Biodiversiteit

– Duurzame Energie & Waterhuishouding

– Werkgelegenheid

– Educatie & inspiratie

– Ruimte voor Recreatie

– Ruimte voor Woningen

Het platform Goed Boeren maakt de toegevoegde waarde  (benefit cases) van de meeropbrengst inzichtelijk en verbindt deze aan Gemeenten. Door op het platform concreet te maken wat de positieve impact is, kan een gemeente direct inventariseren of dit aansluit bij de duurzame actie-agenda van betreffende gemeente. In samenwerking met het platform Goed Boeren  kan aansluitend onderzocht worden of er mogelijke pilotlocaties zijn om de benefit case concreet te maken in de praktijk.

Resultaat project

Het onderhavige project Goed Boeren vangt aan in juni 2021 en realiseert het Platform, onderzoekt en onderbouwd de benefit cases voor Agrarische bedrijven en Gemeenten in Noord-Brabant, maakt deze benefit cases zichtbaar op het platform (kennis & inspiratie) en inventariseert en legt de verbinding (marktverkenning) met pilotlocaties in Noord-Brabant. Dit is in december 2021 gereed.

De kennis en inspiratie op dit platform zijn toegankelijk voor iedereen en daarmee schaalbaar. Gemeenten en Agrariërs worden met het platform aangezet om de noodzakelijke verbinding te leggen om samen een positieve bijdrage te leveren aan een vitaal platteland.

 

Meetbaar resultaat

– Online Platform Goed Boeren gerealiseerd

– Benefit Cases verbinding Agrariër – Gemeenten gerealiseerd en zichtbaar. Minimaal 6 cases verbonden aan de onderwerpen (per onderwerp minimaal 1 benefit case):

– Biodiversiteit

– Duurzame Energie & Waterhuishouding

– Werkgelegenheid

– Educatie & inspiratie

– Ruimte voor Recreatie

– Ruimte voor Woningen

– Marktverkenning Gemeenten & onderzoek pilotlocaties Noord-Brabant gerealiseerd

– Marktverkenning Agrarische bedrijven Noord-Brabant gerealiseerd

 

Projectactiviteiten

Goed Boeren is een platform waar alle handelingsperspectieven voor agrariërs en (lokale) overheden / Gemeenten zichtbaar worden gemaakt. Het platform wordt in het project gerealiseerd. De handelingsperspectieven worden hier onderbouwd met benefit cases. Deze worden uitgewerkt tijdens het project. Het platform dient vervolgens als kennis- en inspiratiebron om gemeenten en agrariërs te activeren om mee te doen. Dit wordt binnen het project opgevolgd met een marktverkenning.

Aansluitend is het onderzoeken en indien mogelijk realiseren van pilotlocaties bij Gemeenten in de regio Noord-Brabant onderwerp van het project. De kopgroep Vitaal Platteland RWB heeft haar medewerking en ondersteuning toegezegd bij betreffend onderzoek.  Binnen het project zijn resources beschikbaar om het platform en de benefit cases te realiseren, de marktverkenning uit te voeren en verbindingen te maken met en tussen Gemeenten en Agrariërs. Daarnaast stellen de projectpartners hun kennis, netwerk en middelen ter beschikking om dit alles te faciliteren.

 

 8. Afsluiting 

 

Tot slot nog eenmaal de visual. Na het lezen van dit document valt deze hopelijk volledig op zijn plek. Sterker nog, brengt deze nieuwe ideeën met zich mee.

 

 

Voor ons als projectteam eindigt het hier niet. Dit is pas de start. Een start die mede mogelijk is gemaakt door de facilitering van de Rabobank. Met het programma Food Forward is de showcase concreet geworden en zijn de leden van het projectteam met elkaar in verbinding gebracht. Ook dank voor Maan Identity, Design & Content voor het vertalen van de showcase in een visual.

 

Wij hopen je te ontmoeten bij Goed Boeren voor Natuur & Maatschappij en danken iedereen voor de wil om samen echt duurzame stappen te maken. Omdat het kan!